คู่มือแนะนำนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567

คู่มือแนะนำนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

คู่มือการแนะนำนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคนได้รับทราบข้อมูลที่ควรทราบและสิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อให้สามารถเตรียมตัวและปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วจะทำให้การเตรียมตัว การปฏิบัติตามกิจกรรม และการดำเนินการอื่น ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว โดยในคู่มือนี้ได้สรุปข้อมูล เช่น กิจกรรมที่นักศึกษาต้องดำเนินการก่อนเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกิจกรรมเครื่องแบบนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

 • การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2566
 • การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย)
 • ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
 • การรับรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการเรียนการสอนออนไลน์
 • การจัดทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
 • หอพักนักศึกษา
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมที่นักศึกษาต้องดำเนินการก่อนเข้าศึกษา
 • กำหนดกำรของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องดำเนินการก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566
 • สถานที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษา
 • เครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • เว็บไซต์และเพจที่นักศึกษาควรติดตาม
 • การเดินทางไปมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา