One Stop Service

One Stop Service เป็นจุดให้บริการเบ็ดเสร็จสำหรับการขอรับบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา ในรูปแบบ Online (เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง) ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถขอเอกสารได้ทั้ง หนังสือรับรอง ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด,Transcript) ใบแทนปริญญาบัตร ใบแปลปริญญาบัตร ตลอดจนการแก้ไขข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน(เบื้องต้น ตัวสะกดชื่อ) และทำบัตรนักศึกษา

โดยผู้ขอรับบริการสามารถเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง (หลังจากได้อีเมลแจ้งสถานะเอกสาร)

หรือ แจ้งจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS 50 บาท (ระยะเวลาจัดส่ง 5 – 15 วันทำการ ไม่รวมเวลาในการจัดทำเอกสาร)

เงื่อนไขในการรับบริการ
เอกสารที่จะต้องเตรียม
1. บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน
2. ขอใบแปลปริญญา (ศิษย์เก่า)

**ต้องเตรียมสำเนาใบปริญญาภาษาไทย/อังกฤษของตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อและสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ (Online Request)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: สถานที่ตั้ง ห้อง Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
โทร: 02 849 4551 หรือ อีเมล onestopservice@mahidol.edu

(** เบอร์ One Stop Service มีคู่สายเดียว ในบางครั้งจึงไม่สามารถให้บริการทุกท่านได้อย่างเต็มที่ หากติดต่อแล้วไม่มีคนรับสาย กรุณารอ 10 นาที เพื่อติดต่ออีกครั้งค่ะ หรือแจ้งรายละเอียดทางอีเมลได้ทันที)

ทั้งนี้ : การติดต่อ One Stop Service ทุถกครั้ง กรุณาแจ้งรหัสนักศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการค่ะ

หมายเหตุ:

  • สำหรับผู้ที่เลือกมารับเอกสารด้วยตัวเอง สามารถมารับได้ในวัน – เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (ปิดพักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.) ณ ห้อง MUSAIS ชั้น 1 ตึก MLC ม.มหิดล ศาลายา
  • สำหรับการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา (เบื้องต้น) หมายถึงการแก้ไขตัวสะกดเท่านั้น
  • Trick พิเศษ!!!! แนะนำให้ผู้ขอรับบริการ ขอผ่านช่องทาง Online เข้ามาก่อน แล้วค่อย Walk-in มารับเอกสาร แบบนี้จะเร็วมากขึ้นเยอะเลย
  • นักศึกษารหัสเก่ากว่า 39xxxxx กรุณาติดต่อช่องทางอีเมล onestopservice@mahidol.edu เท่านั้น