ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา / ปฏิทินการศึกษา

Loading Events

ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2567 รอบ Admission

13 มิถุนายน 2024 - 19 มิถุนายน 2024

ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2567 รอบ Admission

 • เข้าระบบที่เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
  ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน ระบบจะแสดงรายการ
  ใบแจ้งหนี้กดเลอืกปุ่ม Payment เพื่อแสดง QR Code
 • สแกน QR Code จากหน้าจอ ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile
  Banking) ทั้งนี้ QR Code ที่แสดงบนหน้าจอนี้ สามารถชําระเงินได้ ก่อน
  เวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันสุดท้ายในแต่ละรอบการรับนักศึกษา เท่านั้น
 • โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลิปธนาคาร) เพื่อแสดงต่อ
  มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อพบปัญหาการชําระเงิน
 • หากนักศึกษาไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การ
  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ผู้ที่ชําระเงินแล้วมหาวิทยาลัย
  มหิดลจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • หากนักศึกษามีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ดําเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
  ต้องสํารองเงินจ่ายไปก่อนภายในกําหนดชําระเงินของแต่ละรอบการรับ
  นักศึกษา
 • นักศึกษาใหม่ที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้
  ตรวจสอบการชําระเงินที่เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th
  เลือกเมนูตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน จะแสดง
  รายการข้อมูลการชําระเงิน
 • กรณีขัดข้องให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
  ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓,
  ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๙

Share This Event

 • This event has passed.

Details

Start:
13 มิถุนายน
End:
19 มิถุนายน
Event Category: