ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา / ปฏิทินการศึกษา

Loading Events

บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ นักศึกษาใหม่ ปี 2567 รอบ Admission

12 มิถุนายน 2024 - 19 มิถุนายน 2024

บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ นักศึกษาใหม่ ปี 2567 รอบ Admission

 • นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์
  (e-Profile) ที่เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
  สารสนเทศนักศึกษา และเมนูระบบระเบียนประวัตนิักศึกษา
 • สําหรับนักศึกษาที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประสงค์ให้
  มหาวิทยาลัยมหิดล ย้ายสิทธฯิ มายังโรงพยาบาลสังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  ให้ศึกษารายละเอียดที่เมนู ระบบแจ้งย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพ
  แห่งชาติ เพื่อดําเนินการต่อไป (สามารถดําเนินการภายหลังได้ ซึ่งส่วนนี้ไม่มี
  ผลต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล)
 • ผู้ที่ไม่บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติฯ อาจทําให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ที่พึงได้
  ในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ทุนการศึกษา สวสัดิการต่าง ๆ
 • กรณีขัดข้องในการบันทึกข้อมูลให้ติดต่อกองบริหารการศึกษาโดยด่วน
  (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทร. ๐ ๒๘๔๙
  ๔๕๖๒, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔
 • กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแจ้งย้ายสิทธิหลักประกัน
  สุขภาพแห่งชาติ สามารถสอบถามได้ที่ Inbox Facebook Page :
  Mahidol Health

Share This Event

 • This event has passed.

Details

Start:
12 มิถุนายน
End:
19 มิถุนายน
Event Category: