- กำหนดการลงทะเบียนปีการศึกษา 2567 -

กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2567

วิธีการค้นหาคือ พิมพ์ "หลักสูตร เว้นวรรค ตัวเลขชั้นปี" ตัวอย่างการค้นหา : สาขาวิชากายอุปกรณ์ ปี 3 หรือ สาขาวิชากายอุปกรณ์ 3

วิธีการค้นหาคือ พิมพ์ "หลักสูตร เว้นวรรค ตัวเลขชั้นปี" ตัวอย่างการค้นหา : สาขาวิชากายอุปกรณ์ ปี 3 หรือ สาขาวิชากายอุปกรณ์ 3

วิธีการค้นหาคือ พิมพ์ "หลักสูตร เว้นวรรค ตัวเลขชั้นปี" ตัวอย่างการค้นหา : สาขาวิชากายอุปกรณ์ ปี 3 หรือ สาขาวิชากายอุปกรณ์ 3

ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนด

ตั้งแต่รหัส 62 ลงมา
ระยะเวลา ค่าปรับ หมายเหตุ
ลงทะเบียนล่าช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์  ครั้งละ 500 บาท
เกินกำหนด 2 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ ชำระเพิ่มวันละ 100 บาท ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,900 บาท
ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคฤดูร้อน ชำระเพิ่มวันละ 100 บาท
อื่น ๆ

- เหมาจ่าย หลักสูตรไทย (ปกติ) ตั้งแต่รหัส 63 เป็นต้นไป ครั้งละ 1,000 บาท

- เหมาจ่าย หลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่รหัส 66 เป็นต้นไป ครั้งละ 2,000 บาท

-2567-รวม.pdf

×

ดาวน์โหลดกำหนดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2566 ย้อนหลังได้ที่ : https://mustudent.mahidol.ac.th/2023/07/31063/

หมายเหตุ ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบกำหนดการของคณะ / วิทยาลัยที่สังกัดด้วย