ตารางสอน/กลุ่มเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี

ตารางสอน/ตารางเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปี 1 – 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2567

ตารางสอน/ตารางเรียนนักศึกษา ระ

ตารางสอน/ตารางเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปี 1 – 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2567 Read More »

หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียนรายวิ

หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Read More »