Q : ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ที่ไหน

A : นักศึกษาสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ทั้งรูปแบบ Online ผ่าน link : http://tiny.cc/MU-Onestopservice และ Walk-in ณ ห้อง MUSAIS ชั้น 1 ตึก MLC ม.มหิดล ศาลายา

ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นขอเอกสารสำคัญผ่านช่องทาง Online ได้ 24 ชั่วโมง  และสามารถเลือกได้ว่าจะมารับเอง หรือจะให้จัดส่งไปรษณีย์ EMS ไปยังที่อยู่ปลายทางก็ได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >  กดคลิก

เอกสารสำคัญทางการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำหรับศิษย์เก่าระดับปริญญาโท/เอก
• ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript/Digital Transcript) • ใบแทนปริญญาบัตร กรณีสูญหาย/ชำรุด
• ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (Certificate) • ใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate) • ใบแปลปริญญาบัตร (Translate)
• คำอธิบายรายวิชา (Course Information) • ใบรับรองตัวสะกด (Spelling Certificate) • ใบรับรองตัวสะกด (Spelling Certificate)
• การแก้ไขข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน (เบื้องต้น) • ใบแทนปริญญาบัตร กรณีสูญหาย/ชำรุด (Testimonial)
• ทำบัตรนักศึกษา (กรณีสูญหาย/ชำรุด) • ใบแปลปริญญาบัตร (Translate)
หมายเหตุ
– นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ กรุณาติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด
– นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ สามารถขอใบแสดลผลการศึกษาได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด

One Stop Service
เป็นจุดให้บริการเบ็ดเสร็จสำหรับการขอรับบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา

สถานที่ตั้ง : ห้อง Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
โทร: 02 849 4551 หรือ อีเมล onestopservice@mahidol.edu

(** เบอร์ One Stop Service มีคู่สายเดียว ในบางครั้งจึงไม่สามารถให้บริการทุกท่านได้อย่างเต็มที่ หากติดต่อแล้วไม่มีคนรับสาย กรุณารอ 10 นาที เพื่อติดต่ออีกครั้งค่ะ หรือแจ้งรายละเอียดทางอีเมลได้ทันที)

ทั้งนี้ : การติดต่อ One Stop Service ทุถกครั้ง กรุณาแจ้งรหัสนักศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการค่ะ

หมายเหตุ:

  • สำหรับผู้ที่เลือกมารับเอกสารด้วยตัวเอง สามารถมารับได้ในวัน – เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (ปิดพักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.) ณ ห้อง MUSAIS ชั้น 1 ตึก MLC ม.มหิดล ศาลายา
  • สำหรับการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา (เบื้องต้น) หมายถึงการแก้ไขตัวสะกดเท่านั้น
  • Trick พิเศษ!!!! แนะนำให้ผู้ขอรับบริการ ขอผ่านช่องทาง Online เข้ามาก่อน แล้วค่อย Walk-in มารับเอกสาร แบบนี้จะเร็วมากขึ้นเยอะเลย
  • นักศึกษารหัสเก่ากว่า 39xxxxx กรุณาติดต่อช่องทางอีเมล onestopservice@mahidol.edu เท่านั้น
  • ผู้ขอรับบริการกรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการก่อนชำระเงิน!!! ทาง OSS ขออนุญาตไม่คืนเงินหากท่านขอเอกสารเข้ามาไม่ถูกต้องทุกกรณี
  • สำหรับการทำบัตรนักศึกษาในกรณียังไม่เคยได้รับบัตร หรือ ในกรณีบัตรชำรุด สูญหาย สามารถติดต่อที่ได้ห้อง MUSAIS ในเวลา 08.30-15.30 น. เท่านั้น

One Stop Service เป็นจุดให้บริการเบ็ดเสร็จสำหรับการขอรับบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่ตั้ง : ห้อง Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)
อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เบอร์โทร : 02-849-4551
Email : onestopservice@mahidol.edu

:: กองบริหารการศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 ม.มหิดล ศาลายา